Ga naar content
St vd Brink
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van St. vd Brink BV

Op onze aanbiedingen en werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, exclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam in de laatste gedeponeerde versie. Voorzover daarvan niet in de LSV of de Overeenkomst wordt afgeweken, zijn met inachtneming van het bepaalde in de LSV  op grond van artikel 2 lid 3 LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam. Voor grensoverschrijdend wegvervoer geldt het CMR-Verdrag en in aanvulling daarop de LSV.  Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV zijn op expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam in de laatst gedeponeerde versie, exclusief de arbitrageclausule.

In afwijking van het bovenstaande zijn op distributievervoer dat wordt verricht vanuit onze vestiging Wormerveer de Distributievoorwaarden Steven van den Brink en Zonen B.V.  in de versie d.d. 19 december 2022 en in aanvulling daarop de LSV, van toepassing. De Distributievoorwaarden Steven van den Brink en Zonen B.V.  en alle andere voorwaarden zijn ter inzage op onze bedrijfsvestigingen te Ermelo en Wormerveer.

De toepasselijke voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of zullen op uw eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. Via onderstaande links kunt u de specifieke voorwaarden bekijken en downloaden:

Op alle rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Met uitsluiting van hetgeen omtrent geschillen is bepaald in de voormelde algemene voorwaarden, worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van Transportbedrijf Steven van den Brink en Zonen B.V. om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou toekomen.
Bij internationaal wegvervoer is deze gerechtskeuze aanvullend in de zin van artikel 31 van het CMR-verdrag.

 

0%
Samen op weg...