Ga naar content
St vd Brink
Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van St. vd Brink BV

Alle informatie die St. vd Brink BV communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

St. vd Brink BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door WebsiteSupporters verzonden emails .

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door de St. vd Brink BV.

St. vd Brink BV staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op St. vd Brink BV en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

St. vd Brink BV kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor klanten van St. vd Brink BV

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
1a Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen St. vd Brink BV en haar klanten, en op alle aanbiedingen die St. vd Brink BV doet.

2. Terminologie
2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over klant, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij St. vd Brink BV en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door St. vd Brink BV.
2b Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Betaalperiodes komen alleen voor bij producten en diensten die niet eenmalig zijn, zoals, maar niet beperkt tot, abonnementen, onderhoudscontracten en domeinnaamregistraties. Onder punt 9 en 10g in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip betaalperiode; verder besproken.

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht
4a Op alle overeenkomsten tussen St. vd Brink BV en de klant en alle aanbiedingen van St. vd Brink BV aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Valkenswaard, tenzij St. vd Brink BV ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie
5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een emailadres aan St. vd Brink BV op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan St. vd Brink BV worden doorgegeven op de manier die St. vd Brink BV voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom
6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij St. vd Brink BV of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Rechten van derden
Klant garandeert St. vd Brink BV dat de opdracht die klant aan St. vd Brink BV verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

9. Betaalperiodes
Een betaalperiode is de periode waarvoor een klant een bedrag vooruitbetaalt. Een overeenkomst tussen klant en St. vd Brink BV wordt aangegaan voor de betaalperiode die de klant meestal zelf kan kiezen. Na het verstrijken van die periode wordt de overeenkomst steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde betaalperiode, tenzij de klant vóór aanvang van de nieuwe periode heeft opgezegd. De klant wordt dus niet expliciet op de hoogte gesteld van de verlenging. De klant heeft steeds de mogelijkheid om de betaalperiode te wijzigen. De nieuwe betaalperiode gaat in op de eerste dag nadat de huidige betaalperiode is geëindigd. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat betaalperiodes niet van toepassing zijn op eenmalige producten en diensten zoals, maar niet beperkt tot, ebooks.

10. Facturen
10a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
10b Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
10c Na het verstrijken van de in 10b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
10d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
10e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
10f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij St. vd Brink BV binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een een formele ingebrekestelling voor nodig is.
10g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
10h Ingeval St. vd Brink BV kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan St. vd Brink BV.
10i St. vd Brink BV zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
10j St. vd Brink BV zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
10k St. vd Brink BV is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

11. Opschorting/stopzetting dienstverlening
11a St. vd Brink BV behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
11b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan St. vd Brink BV
11c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

12. Machtiging/automatische incasso (nog niet mogelijk)
12a Klant kan bij St. vd Brink BV gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan St. vd Brink BV een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
12b St. vd Brink BV stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
12c Als een klant St. vd Brink BV gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 30 dagen na incasso worden teruggestort.
12d De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

13. Recht om diensten te weigeren
St. vd Brink BV heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

14. Vrijwaring
14a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant St. vd Brink BV van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
14b Klant vrijwaart St. vd Brink BV van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

15. Prijsverhoging
Indien St. vd Brink BV de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10e, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minumum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

16. Opzeggingen
In overleg.

17. Wijziging Algemene Voorwaarden
St. vd Brink BV is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van St. vd Brink BV is daarvoor afdoende. Het is aan St. vd Brink BV om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

18. Ontbindende voorwaarden
St. vd Brink BVis gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
- het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
- klant surseance van betaling aanvraagt;
- aan klant surseance van betaling verleend is;
- klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
- St. vd Brink BV gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
- klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

19. Disclaimer
St. vd Brink BV is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. St. vd Brink BV geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door St. vd Brink BV en haar personeel.

Op onze aanbiedingen en werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, exclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam in de laatste gedeponeerde versie. Voorzover daarvan niet in de LSV of de Overeenkomst wordt afgeweken, zijn met inachtneming van het bepaalde in de LSV  op grond van artikel 2 lid 3 LSV op binnenlands transport van toepassing de Algemene Vervoercondities (AVC) zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam. Voor grensoverschrijdend wegvervoer geldt het CMR-Verdrag en in aanvulling daarop de LSV.  Op grond van artikel 2 lid 4 en 5 LSV zijn op expeditiewerkzaamheden (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam in de laatst gedeponeerde versie, exclusief de arbitrageclausule. In afwijking van het bovenstaande zijn op distributievervoer dat wordt verricht vanuit onze vestiging Wormerveer de Distributievoorwaarden Steven van den Brink en Zonen B.V.  in de versie d.d. 19 december 2022 en in aanvulling daarop de LSV, van toepassing. De Distributievoorwaarden Steven van den Brink en Zonen B.V.  en alle andere voorwaarden zijn ter inzage op onze bedrijfsvestigingen te Ermelo en Wormerveer. De toepasselijke voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of zullen op uw eerste verzoek kosteloos worden toegezonden. U kunt alle vermelde algemene voorwaarden ook hier lezen www.stvdbrink.nl/diensten en downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Met uitsluiting van hetgeen omtrent geschillen is bepaald in de voormelde algemene voorwaarden, worden geschillen beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd de bevoegdheid van Transportbedrijf Steven van den Brink en Zonen B.V. om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie bij afwezigheid van deze bepaling bevoegdheid zou toekomen.
Bij internationaal wegvervoer is deze gerechtskeuze aanvullend in de zin van artikel 31 van het CMR-verdrag.

0%
Samen op weg...